หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 802
รายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.กพ. ประจำปีงบประมาณ 2560 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 1817
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 14920
การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 31 มีนาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 5717
กลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 1943
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 2552
สาระสำคัญ เรื่อง "การเรี่ยไร" 30 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 1621
เอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง) 30 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 2262
ประกาศรพ.กพ. เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 30 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 1167
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ ITA ปี 60 20 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 1593