บทความสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก 25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 97
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 746
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและกำหนดวันรับทุนฯ ประจำปี 2563 28 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 185
แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้และหยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 163
ประกาศเรื่องพักชำระหนี้สมาชิก หยุดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สู้ภัยไวรัสโควิด-19 02 เมษายน 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 735
ประกาศการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 747
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น 28 มกราคม 2563 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 153
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 26 ธันวาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 194
ประกาศเรียนสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 120
ประกาศกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 27 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย SunisaR ฮิต: 294