หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 08 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 113
ลดแออัด ลดรอคอย 18 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 871
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 302
ระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบโครงการก่อนการอนุมัติ และระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 176
แบบฟร์อมขอครุภัณฑ์นอกแผน งบเงินบำรุง ปี 2563 06 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 534
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 921
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 25 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 1145
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 290
สรุปผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 01 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 374
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 (14-15 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 376