1."นอกแผน หมวดครุภัณฑ์ราคามากกว่า 1หมื่นบาท" ส่งผ่านงานยุทธ์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า บันทึกข้อความจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยมากว่า 10,000 บาท

 2. "นอกแผน หมวดอื่นๆ" เช่น ครุภัณฑ์ราคาตำ่กว่า1หมื่น, จ้างเหมา, ซ่อม, นอกคลัง, วัสดุการแพทย์ ฯลฯ เนื่องจากทางพัสดุช่วยดูแลอยู่ ขอให้ส่งผ่านทางพัสดุนะคะ เพราะทางพัสดุจะมีข้อมูลว่า เป็น "นอกแผน" หรือ "ในแผน"

ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนหมวดอื่นๆ

 3. ส่วนถ้าจะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านIT ให้ติดต่อโดยตรงที่พี่ตี๋ งานซ่อมคอม หรือ เภสัชกรธีวิทย์ ได้เลยค่ะ