ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563