ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะกำหนดการวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด